Sərgi bölmələri

Energetika və elektrotexnika

 • Energetika maşınqayırması
 • Elektrotexniki avadanlıqlar
 • Elektrik, istilik və qaz təchizatı sistemləri
 • Mənzil-kommunal təsərrüfatı üçün avadanlıq və texnika
 • Nəzarət-ölçmə sistemləri və vasitələri
 • Texniki proseslərin idarə olunması üzrə avtomatlaşdırılmış sistemlər
 • Proqram təminatı
 • Enerjiyə qənaətli və enerji baxımından səmərəli texnologiya və avadanlıqlar
 • Enerji obyektlərinin təhlükəsizliyi və ekoloji təhlükəsizlik


Bərpa olunan enerji mənbələri

 • Bioenergetika
 • Külək energetikası
 • Hidrogen energetikası
 • Geotermal energetikası
 • Hidroenergetika
 • Günəş energetikası


Kabel-ötürücü məhsullar

 • Kabel
 • Məftil
 • Birləşdirici armatur, izolə materialları və bu qəbildən olan digər materiallar
 • Kabel-ötürücü məhsullarının çəkilməsi və quraşdırılması üzrə texnika


İşıqlandırma

 • Müxtəlif sənaye sahələrində istehsal obyektlərinin işıqlandırılması
 • Küçələrin, yeraltı keçidlərin, dəmiryol kəsişmələrinin, nəqliyyat magistrallarının işıqlandırılması
 • İşıq və işıqsaçan diod mənbələri
 • İşıqlı idarəetmə sistemləri və nəzarət-ölçmə cihazları

Tərəfdaşlar